VCA certificering

Aandacht voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) is noodzakelijk om medewerkers veiliger te laten werken, het aantal ongevallen te verminderen en schade aan het milieu te voorkomen. Om bedrijven structureel te helpen om hieraan invulling te geven is de VCA bedrijfscertificering in het leven geroepen. Vaak vragen opdrachtgevers om een VCA certificering en het is een hulpmiddel bij het creëren van een veiligere werkomgeving.

VCA (VGM Checklist Aannemers) is een norm die in Nederland is ontwikkeld en is bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren, bijvoorbeeld in de bouwwereld. Met een
VCA certificaat laten bedrijven zien aandacht te besteden aan een veilige en gezonde werkomgeving voor hun medewerkers. Er zijn drie certificatieniveaus:

 • VCA*
  VCA* is in principe bedoeld voor organisaties kleiner dan 35 medewerkers (inclusief inleenkrachten) en voor kleine organisaties die optreden als onderaannemer.
 • VCA**
  VCA** is in principe bedoeld voor organisaties groter dan 35 werknemers (inclusief inleenkrachten) en voor kleine organisaties die optreden als hoofdaannemer.
 • VCA-Petrochemie
  Gericht op de directe beheersing van veiligheid, gezondheid en milieu tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, op de VGM-structuur, alsmede op specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie.

Wat levert een VCA certificaat op?

Veel opdrachtgevers vragen bij aanbestedingen om een VCA certificaat.  Daarnaast gebruiken bedrijven deze certificering om veiligheid te borgen en te laten zien hier werk van te maken. Het hebben van een VCA certificaat biedt onder andere de volgende voordelen:

 • Het heeft een commerciële waarde, want het wordt gevraagd vanuit de markt;
 • Het geeft handvatten om invulling te geven aan het arbobeleid en te voldoen aan wettelijke verplichtingen (Arbowet) en de zorgplicht (Burgerlijk Wetboek);
 • Het draagt bij aan een veiligere en gezondere werkomgeving en daardoor kunnen bijvoorbeeld verzuimkosten dalen.
 • Het toont aan dat de organisatie professioneel is. Het zorgt voor een goed imago ten opzichte van concurrenten zonder VCA certificering.

Het VCA handboek en beheersysteem

Om het VCA certificaat te behalen, is een VCA Handboek en beheerssysteem nodig. In het handboek zijn procedures opgenomen die in het bedrijf gevolgd worden en zitten formulieren die nodig zijn om de veiligheid te borgen. Nedcon Organisatieadvies neemt daarbij niet de norm, maar de organisatie als uitgangspunt. Op praktische wijze zetten we een handboek op dat voldoet aan de eisen uit de VCA-norm en daar op begrijpelijke en systematische wijze op aansluit. Dit implementeren we in een VCA beheerssysteem.

De norm stelt een aantal belangrijke eisen aan bedrijven om een VCA certificaat te behalen:

 • Het bedrijf moet in het bezit zijn van een Risico Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) met Plan van Aanpak. Wij hebben de specialisten om deze voor u op te stellen
 • Uitvoerende medewerkers moeten een persoonlijk veiligheidsdiploma hebben (Basis VCA of VOL VCA). Mochten uw medewerkers nog geen diploma hebben, dan verzorgen wij deze opleidingen.
 • Het bedrijf moet zaken als werkplekinspecties, ongevallenregistratie, arbeidsmiddelen, keuringen, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en voorlichting en instructie hebben vastgelegd. Dit wordt opgenomen binnen het traject.

Praktische werkwijze op weg naar VCA certificering

Wij hanteren een praktische en overzichtelijke werkwijze om u te begeleiden richting certificering. Na het opstellen van het VCA beheersysteem voeren we een interne audit uit waarin we het systeem helemaal testen. Op die manier bent u er zeker van dat alles in orde is en u niet voor verrassingen komt te staan. De definitieve audit vindt plaats door een onafhankelijke certificerende instelling.

Gebruik onze kennis en ervaring

Profiteer van de kennis en ervaring van Nedcon Organisatieadvies en neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of vraag direct een offerte aan. Wij gaan graag voor u aan de slag voor een veilige en gezonde werkomgeving.

Goed arbobeleid met een Onderhoudsabonnement Arbo

De effectiviteit van het opgezette VCA-systeem moet periodiek worden getoetst. Werken alle procedures nog of moeten zaken worden bijgesteld? De directie moet minimaal eenmaal per jaar een schriftelijke beoordeling opstellen van de werking van het VCA-systeem. Daarvoor moet de directie met informatie worden gevoed. Deze informatie kan bijvoorbeeld komen uit de resultaten van werkplekinspecties en de interne audit. Nedcon Organisatieadvies kan u hierbij ondersteunen via het Onderhoudsabonnement Arbo.

Top