Onderhoudsabonnement Arbo

Het inventariseren en evalueren van arbeidsrisico’s en het aanpakken van gesignaleerde knelpunten is geen eenmalige activiteit. De organisatie, de omgeving en de specifieke bedrijfsrisico’s veranderen voortdurend. Bovendien wilt u de voortgang van de uit te voeren maatregelen uit het Plan van Aanpak bewaken en periodiek de effectiviteit van uw VCA-veiligheidsborgingssyteem meten. Maak daarom gebruik van het onderhoudsabonnement Arbo van Nedcon Organisatieadvies.

Actualiseren Risico Inventarisatie & Evaluatie met Plan van Aanpak (RI&E/PvA)

Door de Risico Inventarisatie & Evaluatie met Plan van Aanpak periodiek op actualiteit te beoordelen en jaarlijks een nieuw Plan van Aanpak op te stellen werkt u aantoonbaar aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Nedcon Organisatieadvies kan u hierbij ondersteunen.

De consultant komt jaarlijks terug om de RI&E samen met de organisatie door te nemen en het Plan van Aanpak te actualiseren. Het voordeel voor de organisatie is dat de deskundigheid van Nedcon Organisatieadvies wordt gebruikt om aantoonbaar en structureel invulling te geven aan de verplichtingen vanuit de Arbeidsomstandighedenwet.

Een nieuwe RI&E

Het staat vast dat de RI&E actueel moet zijn. De wet- en regelgeving stelt echter geen termijn wanneer een nieuwe RI&E opgesteld en getoetst moet worden. Bij een VCA-gecertificeerd bedrijf kan een auditor van de certificerende instelling van mening zijn dat een geactualiseerde RI&E niet volstaat. Wij adviseren daarom om voorafgaand aan de initiële en/of hercertificeringsaudit een geheel nieuwe RI&E met PvA op te stellen en deze opnieuw te laten toetsen.

VCA

De effectiviteit van het opgezette VCA-systeem moet periodiek worden getoetst. Werken alle procedures nog of moeten zaken worden bijgesteld? De directie moet minimaal eenmaal per jaar een schriftelijke beoordeling opstellen van de werking van het VCA-systeem. Daarvoor moet de directie met informatie worden gevoed. Deze informatie kan bijvoorbeeld komen uit de resultaten van werkplekinspecties en de interne audit. De consultant kan het bedrijf bij deze steeds terugkerende acties begeleiden.

Deskundige Ondersteuning op Middelbaar Veiligheidskundig-niveau

Er kan tijdens de opzet van het systeem gekozen zijn om, conform eis 1.2 van de VCA-norm.  externe deskundigheid in te schakelen op het gebied van veiligheid als ondersteuning van de eigen VGM-coördinator. De beschikbaarheid van deze externe deskundigheid moet dan wel aantoonbaar zijn. Door het sluiten van een onderhoudsabonnement op uw RI&E en VCA-systeem is de gevraagde expertise geborgd.

Ondersteuning in de vorm van een onderhoudsabonnement

Door het aangaan van een abonnement wordt uw RI&E en VCA-systeem regelmatig op actualiteit beoordeeld en voor zover nodig bijgestuurd. De dagen dat de consultant langskomt worden tijdig en in overleg met u gepland. Belangrijk is dat een dag minimaal drie weken voor een controle-audit van de certificerende instelling plaatsvindt. Hierdoor kunnen wij uw systeem tijdig op actualiteit beoordelen, zodat u tijdens de officiële controle-audit niet voor nare verrassingen komt te staan.

Duur van de overeenkomst

Het abonnement wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar en loopt daarmee synchroon met de overeenkomst die u met de certificerende instelling heeft gesloten. Opzegging dient 2 maanden voor het verstrijken van de overeenkomst schriftelijk te geschieden.

Telefonische helpdesk

Het abonnement bevat ook de mogelijkheid een beroep te doen op onze telefonische helpdesk met betrekking tot al uw vragen over arbeidsomstandigheden in het algemeen of uw RI&E en VCA-systeem in het bijzonder.

Top