Onderhoudsabonnement RI&E

Het inventariseren en evalueren van arbeidsrisico’s en het aanpakken van gesignaleerde knelpunten is geen eenmalige activiteit. De organisatie, de omgeving en de specifieke bedrijfsrisico’s veranderen voortdurend. Bovendien wilt u de voortgang van de uit te voeren maatregelen uit het plan van aanpak bewaken en zichtbaar maken. Daarom hebben wij het Onderhoudsabonnement RI&E in het leven geroepen.

Risico Inventarisatie & Evaluatie met Plan van Aanpak (RI&E/PvA)

Door de Risico Inventarisatie & Evaluatie met Plan van Aanpak periodiek op actualiteit te beoordelen en jaarlijks een nieuw Plan van Aanpak op te stellen werkt u aantoonbaar aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Nedcon Organisatieadvies kan u hierbij ondersteunen.

De consultant komt jaarlijks terug om de RI&E samen met de organisatie door te nemen en het Plan van Aanpak te actualiseren. Het voordeel voor de organisatie is dat de deskundigheid van Nedcon Organisatieadvies wordt gebruikt om aantoonbaar en structureel invulling te geven aan de verplichtingen vanuit de Arbeidsomstandighedenwet.

Aantoonbare voortgang in het beheersen en verminderen van risico’s

In de initiële getoetste RI&E met Plan van Aanpak zijn de specifieke veiligheids- en gezondheidsrisico’s geëvalueerd aan de hand van een berekening volgens de Fine and Kinney methode. Door deze berekening jaarlijks te herhalen kunnen de verbeteringen in het beheersen van risico’s snel inzichtelijk worden gemaakt.

Ondersteuning in de vorm van een onderhoudsabonnement RI&E

Het onderhoudsabonnement wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar en kan daarna worden verlengd. Opzeggen moet minimaal 2 maanden voor het verstrijken van de overeenkomst schriftelijk gebeuren.

Telefonische helpdesk

De organisatie kan binnen het abonnement een beroep doen op telefonische ondersteuning van Nedcon Organisatieadvies voor vragen over de RI&E en alle overige zaken met betrekking tot arbeidsomstandigheden.

Een nieuwe RI&E

Het staat vast dat de RI&E actueel moet zijn. De wet- en regelgeving stelt echter geen termijn wanneer een nieuwe RI&E opgesteld en getoetst moet worden. Als een bedrijf een gecertificeerd managementsysteem heeft, is Nedcon Organisatieadvies van mening dat een geactualiseerde RI&E niet altijd volstaat. Wij adviseren om voorafgaand aan de initiële en/of hercertificeringsaudit een geheel nieuwe RI&E met PvA op te stellen en deze opnieuw te laten toetsen. Dit inzicht is voortgekomen uit onze ervaring met uitspraken van auditoren van certificerende instanties.

Top