Managementsysteem onderhouden

Bedrijfscertificaten zijn iets om trots op te zijn. Het is een prestatie die gepaard is gegaan met veel tijd en heeft bovendien de nodige inspanning en investering gevraagd. Het resultaat mag er dan ook zijn. U kunt objectief aantonen dat de organisatie een managementsysteem heeft opgezet en beleid heeft geformuleerd waarmee systematisch de risico’s (op gebied van kwaliteit, arbo/veiligheid, en/of milieu) worden beheerst en de prestaties worden verbeterd. Het optimaal benutten van het managementsysteem en daarmee het terugverdienen van uw investering is een prestatie die hieraan gelijk staat.

Benut het managementsysteem optimaal!

Het bedrijfscertificaat is geen doel op zich. Het gaat immers om het voortdurend verbeteren van uw kwaliteit-, arbo- en/of milieuprestatie, zodat u zich hiermee continu kunt proflileren en onderscheidend vermogen heeft ten opzichte van uw concurrenten.

Continue verbeteren: Plan – Do – Check – Act

onderhoud managementsysteemHet managementsysteem geeft u handvatten om continu te verbeteren. Door consequent de opgezette PDCA-circel te doorlopen krijgt u tijdig de benodigde informatie om de geformuleerde doelstellingen te realiseren. Overigens is dit niet vrijblijvend; de norm eist het zelfs van u en de auditor van uw certificerende instelling zal er bij de jaarlijkse tussentijdse controles op toezien dat het aantoonbaar plaatsvindt.

Elke fase binnen de cyclus geeft informatie, die weer als input dient voor de volgende fase. De Act-fase sluit aan op de Plan-fase zodat de cirkel weer rond is en daarmee het continu verbeterproces geborgd.

Begeleiding Nedcon Organisatieadvies

De consultant van Nedcon Organisatieadvies kan u tijdens iedere fase van de PDCA-cyclus begeleiden bij het vergaren, opstellen en analyseren van de noodzakelijke managementinformatie op basis waarvan u strategische keuzes kunt maken. Hierdoor maakt u optimaal gebruik van het managementsysteem en voldoet u bovendien aantoonbaar aan de eisen die de norm stelt.

In samenwerking met verantwoordelijke binnen uw organisatie beoordeelt onze consultant de volgende documenten periodiek en indien noodzakelijke actualiseert hij deze. De interne audit en directiebeoordeling worden in ieder geval jaarlijks opgesteld.

Ondersteuning in de vorm van een abonnement

Door het aangaan van een abonnement voor het onderhoud van het managementsysteem wordt het systeem regelmatig op actualiteit beoordeeld en voor zover nodig bijgestuurd.

De dagen dat de consultant langskomt worden tijdig en in overleg met u gepland. Belangrijk is dat een dag minimaal drie weken voor een controle-audit van de certificerende instelling plaatsvindt. Hierdoor kunnen wij uw systeem tijdig op actualiteit beoordelen, zodat u tijdens de officiële controle-audit niet voor nare verrassingen komt te staan.

 Duur van de overeenkomst

Het abonnement wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar en loopt daarmee synchroon met het de overeenkomst die u met de certificerende instelling heeft gesloten. Opzegging dient 2 maanden voor het verstrijken van de overeenkomst schriftelijk te geschieden.

 Telefonische helpdesk

Het abonnement bevat ook de mogelijkheid een beroep te doen op onze telefonische helpdesk met betrekking tot al uw vragen over uw managementsysteem.

Top